Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Registrovat se

Obchodní podmínky

1. ÚVOD

 

Provozovatelem internetového obchodu http://www.eshop.komorazachranaru.cz/ je Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky (KZ ZZS ČR) se sídlem Dělnická 44/1151, 779 00 Olomouc, IČO: 27007707 (dále jen „provozovatel”).


2. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

 

Provozovatel zajišťuje prodej produktů/služeb (např. členské příspěvky, souhlasná stanoviska, účasti na vzdělávacích akcích, ubytování aj.) popsaných v nabídce provozovatele příjemci produktu/služby (dále jen „příjemce“), tj. osoba, která na základě nákupu na e-shopu KZ ZZS ČR zakoupí a následně úhradí příslušný obnos za produkt/službu, kterou může objednávající (dále jen „objednávající“) koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

 

Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele příjemci dodání či zajištění produktu/služby v něm popsané poskytovatelem služeb a závazek objednávajícího je zaplatit provozovateli za dodání či zajištění za sjednanou cenu. Objednáním produktu/služby objednávající potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.


3. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

 

Online objednávka představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy o koupi produktu/služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem. Produkt/služba bude poskytnuta osobě uvedené v objednávce.


4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných produktů/služeb, které jsou uvedeny u každé z nich na internetovém portále. Poskytnutí produktů/služeb po provedení platby zajistí provozovatel příjemci služby.

 

Částku může kupující uhradit pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové stránce provozovatele (platba platební kartou, rychlý online převod), viz. platební metody. Okamžikem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.


5. STORNOPOPLATKY

 

U některých služeb platí specifické stornopoplatky. Jejich znění je vždy uvedeno dle aktuální nabídky produktů/služeb KZ ZZS ČR.

 

Stornopoplatky týkající se IX. Sněmu KZ ZZS ČR spojeného s 6. odbornou konferencí (28. 3. – 29. 3. 2014 v Hesperia Hotel v Olomouci):

 

a)    storno do 31. 1. 2014 návrat 80% z celkové uhrazené částky,

b)    storno do 28. 2. 2014 návrat 50% z celkové uhrazené částky,

c)    storno do 15. 3. 2014 návrat 25% z celkové uhrazené částky,

d)    storno po 15. 3. 2014 návrat 10% z celkové uhrazené částky.

 


6. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

 

Objednávající má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon) a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednávající využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne ode dne uzavření smlouvy kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže objednávající odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv a to zejm. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. vzdělávací akce).

 

Provozovatel může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou a to bez náhrady škody.

 

Odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran se provádí písemně, přičemž písemnou formou se rozumí i e-mailová forma a příjemce je povinen popsat vady poskytnutého produktu/služby.

 

Finanční prostředky jsou vraceny výhradně bezhotovostním převodem. V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst.10 jsou finance vráceny nejpozději do 30 dnů od podání oprávněného požadavku.

 


7. REKLAMACE

 

Provozovatel je povinen zajistit osobě kupující produkt/službu poskytnutí tohoto produktu/služby specifikované na http://www.eshop.komorazachranaru.cz/nebo www.komorazachranaru.cz v souladu s těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

 

Případnou reklamaci musí příjemce služeb uplatnit u provozovatele písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od provedení služby. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce služeb. Po jejím uplynutí má spotřebitel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Objednatel, příp. příjemce produktů/služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující odesláním objednávkového formuláře přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platné v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2013